Jak odzyskać pieniądze z polisolokaty? Pomoc prawna

Głównie osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, dużo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, a brakuje gwarancji wypłaty środków na koniec trwania umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskiwania kosztów likwidacyjnych i pieniędzy z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w dużym skrócie i według najprostszej definicji – to kombinacja ubezpieczenia na życie i dożycie z lokatą oszczędnościowo-inwestycyjną. W polisolokacie podział wpłat nie jest symetryczny – pokaźna ich część przeznaczona zostaje na ryzykowne inwestycje. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z bankiem czy ubezpieczycielem są z reguły niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę należy opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Częstą praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w razie nie wniesienia opłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje nieznaczny ułamek z funduszu, jaki do tego okresu zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, stąd często posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu owej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę odpowiadającą ilości środków zgromadzonych do tej pory na polisolokacie. W przypadkach likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, dotyczących likwidacji polisolokat i odzyskiwania pieniędzy z polisolokat.